Zásady ochrany osobních údajů

Spolku

DNES POMÁHÁM, z.s.

IČO: 07314795

se sídlem Přední 987/5c, Černovice, 618 00 Brno

vedený u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. L 25161

Tyto zásady jsou účinné od 20. května 2018.

Kontaktní údaje:

Adresa: Přední 987/5c, Černovice, 618 00 Brno

Tel: 601 104 255

Email: info@dnespomaham.cz

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení„), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

· Pojmy

Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník„);

Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace„);

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je spolek DNES POMÁHÁM, z.s. (dále také „my„);

Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či „partner„);

Webové stránky: Webové stránky dostupné na https://www.dnespomaham.cz/;

Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;

· Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

My a naši smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracováváme následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, fakturační adresa, adresa sídla, IČO, DIČ;
 • elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • popisné údaje: např. akademický titul, rodinný stav;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu;
 • další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

· Jaký je původ zpracovávaných osobních údajů?

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při odeslání zprávy přes náš kontaktní formulář, při jednání o uzavření smlouvy, při přípravě a realizaci smluv, při osobním kontaktu, komunikaci s námi či přihlášením k odběru newsletteru. Typicky jde o

 • identifikační a adresní údaje;
 • elektronické kontaktní údaje;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem;
 • další osobní údaje.

· Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

 • Dobročinná činnost
 • Účel: Účel zpracování osobních údajů se v tomto případě kryje s účelem našeho spolku, tímto je dobročinná činnost spočívající zejména v prodávání různých předmětů, přičemž výtěžek z prodeje bude darován potřebným, pořádání dobročinných akcí a pořádání dobročinných koncertů, přednášek apod.

Abychom mohli naplňovat náš účel, uzavíráme s těmi, kterým pomáháme, smlouvy. Proto potřebujeme zpracovávat jejich identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje a další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (např. číslo účtu).

 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel plnění smluvního vztahu je odůvodněno smluvním vztahem mezi Vámi a námi. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho smluvního vztahu s námi.
 • Propagace spolku a jeho činnosti na internetu
 • Účel: Vaše údaje dále používáme k propagaci spolku a jeho činnosti. Proto můžeme informovat o osobách, kterým náš spolek pomohl. Též můžeme umístit fotografie či video na webové stránky či sociální síť.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel propagace spolku a jeho činnosti je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout a souhlasit s jejich zpracováním. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Doba uložení: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu.
 • Komunikace, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizování podnětů, stížností a reklamací
 • Účel: Vaše údaje používáme ke správě vašich dotazů, vyřizování podnětů či stížností. Pokud se pro komunikaci s námi rozhodnete využít některou ze sociálních sítí, je třeba mít na paměti, že se zpracování takto poskytnutých údajů řídí rovněž podmínkami těchto sociálních sítí, které nedokážeme ovlivnit.

Dále Vaše údaje zpracováváme také v případech uplatňování Vašich práv z vadného plnění a při výkonu Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací je odůvodněno naším oprávněným zájmem na možnosti komunikovat se zákazníky. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. Rozhodnete-li se publikovat recenzi, činíte tak dobrovolně a my Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho skončení. V případě recenze či doporučení produktů je doba uložení dána dobou trvání Vašeho souhlasu.
 • Zasílání obchodních sdělení
 • Účel: Našim zákazníkům a těm, kteří s tím vyjádřili souhlas, prostřednictvím emailu zasíláme novinky o našem zboží a službách. Tato obchodní sdělení můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém sdělení. Své preference ohledně zasílání obchodních sdělení můžete spravovat rovněž v nastavení, které je přístupné prostřednictvím každého newsletteru.

Pokud tedy jste naším zákazníkem (například pokud jste u nás učinili objednávku), můžeme použít Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, k zasílání obchodních sdělení o podobném zboží, pokud s tím nevyjádříte nesouhlas (tzv. opt-out). V ostatních případech Vás žádáme o souhlas se zasíláním obchodních sdělení o našem zboží, službách, akcích a propagačních kampaních společnosti (tzv. opt-in). O souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vás požádáme vždy, kdy je udělení souhlasu vyžadováno příslušnými právními předpisy.

 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení a nabídky našeho zboží je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám zasílat obchodní sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Za odvolání souhlasu či skončení oprávněného zájmu budeme považovat, pokud po dobu 3 let neotevřete naše obchodní sdělení.
 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob
 • Účel: Údaje o tom, jak naše webové stránky používáte, či údaje o Vašich objednávkách můžeme využít k prevenci či odhalování podvodů, zneužití, protiprávního použití a porušení našich obchodních podmínek, jakož i k tomu, abychom splnili rozhodnutí soudu či dalších orgánů činných v trestním řízení, orgánů státní správy či podmínek stanovených platným právními předpisy.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob je odůvodněno plněním zákonných povinností, případně naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů je 4 roky od ukončení našich smluvních vztahů, příp. 4 roky od jejich získání.
 • Účetní a daňové účely
 • Účel: Vaše osobní údaje musíme zpracovávat též proto, že nám to ukládá příslušná účetní a daňová legislativa.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účetní a daňové účely je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o Vás musíme zpracovávat.
 • Doba uložení: Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let.

· Komu jsou osobní údaje zpřístupňovány?

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především našim zaměstnancům, kteří tyto údaje potřebují pro to, abychom Vám mohli poskytovat naše služby.

Kromě našich zaměstnanců musíme Vaše osobní údaje předávat různým obchodním partnerům, kteří umožňují naše fungování. Partnery, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme, velmi pečlivě vybíráme. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jinému jejich zneužití. Všichni tito partneři jsou oprávněni provádět zpracování Vašich údajů výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, v níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti. Poskytnuté údaje též nesmí využít k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

 • Partneři, kteří nám poskytují své služby, kteří pro nás zajišťují technický provoz určité služby, a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme
 • Aby naše webové stránky mohly řádně fungovat, musíme spolupracovat s celou řadou partnerů, kteří nám poskytují své služby, zajišťují technický provoz určité služby nebo provozují technologie, které pro naše služby využíváme. Typicky jde o tyto kategorie partnerů:
 • poskytovatelé právních služeb, advokáti, notáři,
 • poskytovatelé informačních a komunikačních služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
 • poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek,
 • poskytovatelé analytických služeb,
 • provozovatelé sociálních sítí,
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů,
 • partneři spolupracující s námi při pořádání společenských akcí, seminářů a jiných akcí.
 • Orgány veřejné správy
 • Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů, případně jsme-li jinak ze zákona povinni tak učinit.
 • Může jít o orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství a soudy) či finanční úřady (FÚ, FAÚ).
 • Předávání osobních údajů těmto příjemcům neprobíhá pravidelně ale pouze nahodile, zejména vyžaduje-li to zákon.

· Jsou osobní údaje předávány mimo EU?

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo Evropský hospodářský prostor (členské státy EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko) ani mezinárodním organizacím.

· Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

· Jaká jsou práva subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě našich administrativních nákladů.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
 • V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické možnosti.
 • Právo na výmaz
 • V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů
 • V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku
 • Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.
 • Právo kdykoliv odvolat souhlas
 • Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.
 • Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování
 • Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

· Závěr

Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.

Snažili jsme se o to, aby tyto zásady byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, neváhejte se na nás obrátit s dotazem či připomínkou, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Chcete pomáhat?

Mnoho lidí má dobré srdce, které chce pomáhat. Jen občas neví, komu a jakým způsobem. Rády Vás propojíme.